Algemene voorwaarden

RAZND hanteert uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden.

 

1 Definities

 

1.1 RAZND: de VOF Driessen Design handelend onder de naam RAZND, gevestigd aan de Henry Dunantstraat 31, 6658 XA te Beneden Leeuwen, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53528565.

 

1.2 Klant: natuurlijke of rechtspersoon die met RAZND een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie RAZND een offerte heeft uitgebracht.

 

1.3 Partijen: de Klant en RAZND.

 

1.4 Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

 

1.5 Opdracht: het verzoek van de Klant aan RAZND om al dan niet tegen betaling bepaalde Werkzaamheden te verrichten.

 

1.6 Bescheiden: alle door Klant aan RAZND ter beschikking gestelde materialen, informatie of gegevens.

 

1.7 Offerte: een door RAZND opgesteld document waarin de Werkzaamheden worden beschreven en de aan die Werkzaamheden verbonden kosten worden begroot.

 

1.8 Werkzaamheden: al hetgeen RAZND ten behoeve van de Klant, binnen het kader van de door de Klant met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdracht(en), onderneemt, dan wel doet ondernemen inclusief, indien van toepassing, resultaten ervan.

 

1.9 Diensten: alle door RAZND verrichte Werkzaamheden.

 

1.10 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen RAZND en de Klant krachtens welke RAZND Diensten zal uitvoeren.

 

1.11 Persoonsgegeven(s): elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

2 Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van RAZND en alle Opdrachten, alsmede op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten hoe dan ook genaamd, evenals op alle daaruit voor RAZND voortvloeiende Werkzaamheden.

 

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook die welke zijn opgenomen in de door de Klant dan wel in de door ingeschakelde derden gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, binden RAZND niet, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3 Aangaan van de Overeenkomst

 

3.1 RAZND zal een offerte opstellen waarin wordt vermeld welke Werkzaamheden en/of Diensten zij aanbiedt te leveren, wat daarbij inbegrepen is, wat daarbij niet inbegrepen is en welke bedragen de Klant daarvoor verschuldigd is.

 

3.2 Offertes zijn vrijblijvend voor de Klant. Offertes zijn dertig (30) dagen geldig. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele (reis)kosten.

 

3.3 De Klant kan de offerte accepteren middels plaatsen van een handtekening en datum op de offerte. Deze getekende offerte dient per mail aan verstuurder van de offerte teruggezonden te worden. Acceptatie is alleen mogelijk van de gehele offerte. Bij een combinatie van werkzaamheden kan de Klant geen akkoord geven op slechts een deel, tenzij in de offerte expliciet staat van wel.

 

3.4 Als de Klant na akkoord de offerte wil wijzigen, of er vanwege andere omstandigheden meer- of minderwerk wenselijk is, wordt in overleg de offerte aangepast. Voor meerwerk wordt alleen een meerprijs verlangd als dat vooraf is gemeld of als de kosten de Klant bekend hadden moeten zijn.

 

4 Uitvoering en kwaliteit

 

4.1 RAZND behartigt de communicatiebelangen van de Klant binnen de grenzen van de verstrekte Opdracht. RAZND spant zich daarbij in om de Werkzaamheden conform de wensen van de Klant uit te voeren. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen, staat het RAZND te allen tijde vrij om de Werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en vorm te geven.

 

4.2 RAZND zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende laatste stand der wetenschap en techniek uitvoeren. RAZND maakt hierbij uitsluitend gebruik van (en ondersteunt) alleen recente versies van softwarepakket Adobe en de meest recente browsers en besturingssystemen. Extra kosten die voortvloeien uit het up to date maken/ aanpassen/omzetten van Bescheiden en/of oudere (werk)bestanden zijn voor rekening van de Klant.

 

4.3 De Werkzaamheden worden uitsluitend opgeleverd en ondersteund ten behoeve van de Klant.

 

4.4 De tussen RAZND en de Klant te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst RAZND uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst. Eventuele afspraken over een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds schriftelijk overeengekomen.

 

4.5 Werkzaamheden zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd indien de Klant niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende Werkzaamheden schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Werkzaamheden niet worden geaccepteerd. Indien deze niet zijn geaccepteerd, dient RAZND de Werkzaamheden binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als de Klant de Werkzaamheden weer niet accepteert, zullen partijen de procedure nogmaals doorlopen. Indien hierna de Klant de Werkzaamheden nog steeds niet accepteert zullen de dan nog uit te voeren vervangende werkzaamheden vooraf geoffreerd worden. 

 

4.6 De Klant is niet gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van RAZND de Werkzaamheden (tevens) door een derde te laten verzorgen.

 

4.7 Na akkoord zal RAZND zo spoedig mogelijk de overeengekomen Werkzaamheden leveren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Klant. RAZND spant zich in alle toegezegde deadlines te halen doch is hierbij in sterke mate afhankelijk van de Klant. Een deadline kan enkel als fataal worden aangemerkt indien dit expliciet is vermeld op de offerte. Indien tussen Klant en RAZND een fatale termijn/datum is afgesproken en Klant verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Klant en RAZND in overleg over een nieuwe fatale termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.

 

4.8 RAZND zal bij de levering zorgvuldig en vakkundig te werk gaan maar garandeert alleen specifieke resultaten indien dit expliciet in de offerte is vermeld.

 

4.9 Indien het inschakelen van derden geschiedt op verzoek van de Klant of zulks naar het oordeel van RAZND dienstig of noodzakelijk is voor het uitvoeren van een Opdracht, dan wel dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit, is RAZND gerechtigd om namens en voor rekening van de Klant Opdrachten aan derden te verstrekken. De ingeschakelde derde dient alsdan rechtstreeks te worden betaald door de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.10 Op verzoek van RAZND dient de Klant alle medewerking te leveren die redelijkerwijs nodig is om de Diensten te leveren en Werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zo kan het nodig zijn dat de Klant RAZND wachtwoorden, feedback of nadere specificaties verschaft. Eventuele deadlines worden opgeschort totdat dit is gebeurd.

 

4.11 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

 

4.12 Klant vrijwaart RAZND voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.

 

4.13 RAZND mag de uitvoering van de Overeenkomst opschorten als de Klant een verplichting uit deze voorwaarden niet nakomt. Zij moet de Klant hier vooraf voor waarschuwen, tenzij het gezien de aard van de niet-nakoming niet zinvol is om dit te doen.

 

5 Opdrachten en wijzigingen

 

5.1 RAZND zal de overeengekomen werken zoals software, websites, designs, teksten of huisstijlen tot stand brengen of aanpassen conform de Opdracht/Offerte of nadere schriftelijke uitwerking of toevoeging daarvan.

 

5.2 Wijzigingen in de Overeenkomst en/of Diensten dienen tijdig en schriftelijk door de Klant aan RAZND te worden medegedeeld. Indien de Klant dit nalaat, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening en risico van de Klant. Wijzigingen zijn pas van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door RAZND.

 

5.3 Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door RAZND worden overschreden dan wel dat meer- of minderwerk wordt doorberekend. RAZND is daarvoor niet aansprakelijk.

 

5.4 Mocht de Klant om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de Opdracht gereed is, dan is de Klant verplicht aan RAZND alle reeds door RAZND in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door RAZND dientengevolge aan derden verschuldigde kosten, alsmede de gederfde winst van RAZND te voldoen, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan RAZND toekent. Ten aanzien van de alsdan nog geplande werkzaamheden zijn de artikelen 5.5 t/m 5.7 van toepassing.

 

5.5 Voor uit te voeren werkzaamheden reserveert de Klant studiotijd bij RAZND. Voor de goede invulling van deze studiotijd is RAZND mede afhankelijk van (tijdige) feedback van de Klant. Dit brengt met zich mee dat indien de Klant de benodigde feedback niet tijdig aanlevert, de Klant verantwoordelijk gehouden blijft om de geplande studiotijd te vergoeden. De Klant kan eventueel de geplande studiotijd annuleren, conform de volgende bepalingen.

 

5.6Annulering van studiotijd kan kosteloos geschieden tot 48 uren voor de starttijd van de geplande studio-uren. In geval van annulering korter dan de hieronder genoemde perioden is de Klant gehouden het navolgende percentage van de overeengekomen (uur)prijs te vergoeden:

 

5.6.1 Annulering 48 uur of langer voor de starttijd van de geplande studio-uren: 0%;

 

5.6.2 Annulering binnen 48 uur of korter voor de starttijd van de geplande studio-uren: 50%;

 

5.6.3 Annulering binnen 24 uur of korter voor de starttijd van de geplande studio-uren: 100%;

 

5.7 Indien hetzij de Klant, hetzij RAZND door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen planning te wijzigen, zal de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak schriftelijk op de hoogte brengen. Partijen treden in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken en over wat een ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren. De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.

 

5.8 Mocht de Klant om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de Opdracht gereed is, dan is de Klant verplicht aan RAZND alle reeds door RAZND in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door RAZND dientengevolge aan derden verschuldigde kosten, alsmede de gederfde winst van RAZND te voldoen, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan RAZND toekent.

 

5.9 De Klant garandeert dat de aangeleverde (bron)materialen gebruikt mogen worden door RAZND voor de overeengekomen werkzaamheden.

 

5.10 RAZND mag bij deze werkzaamheden materialen van derden gebruiken, zoals open source software of stockfoto’s. Indien het gebruik hiervan voorwaarden voor de Klant impliceert, zal RAZND de Klant hieromtrent informeren. De eventuele aankoopprijs van deze materialen wordt altijd doorbelast tenzij expliciet in de offerte vermeld staat van niet.

 

5.11 Wanneer een werk naar het oordeel van RAZND geschikt is voor het beoogde gebruik, zal RAZND het voor de Klant opleveren zodat de Klant het kan testen en goed- of afkeuren. RAZND zal de Klant daarbij een redelijke termijn van vijf (5) werkdagen gunnen waarna het werk als zijnde goedgekeurd wordt bestempeld.

 

5.12 Als de Klant het werk afkeurt (op basis van afwijkingen van de specificaties uit de offerte), zal RAZND zo snel mogelijk de fouten herstellen of een alternatieve oplossing zoeken, waarna de Klant het werk opnieuw opgeleverd krijgt. Indien de Klant ook na een redelijk aantal herstelpogingen het werk blijft afkeuren, wordt in goed overleg een oplossing gevonden om tot een acceptabel werk te komen.

 

5.13 Na aanvaarding wordt het werk gepubliceerd. Herstel van eventuele daarna optredende fouten (afwijkingen van de specificaties) worden op basis van uurtarief doorbelast.

 

5.14 Abonnementen bij RAZND hebben een standaard doorlooptijd van 1 jaar, tenzij anders is afgesproken . Deze wordt ieder jaar automatisch verlengd met 1 jaar, zodat onze service zorgeloos doorloopt. Na een jaar geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Indien een hostingcontract wordt stopgezet dient de verhuizing door de opdrachtgever geregeld te worden. Werkzaamheden die voortvloeien uit de wens om website of domein te verhuizen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

6 Intellectuele eigendom

 

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door RAZND ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken en Bescheiden berusten uitsluitend bij RAZND of haar toeleveranciers, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk is vermeld dat deze worden overgedragen.

 

6.2 Niets in deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. De Klant verkrijgt dus uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Werkzaamheden voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.

 

6.3 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.

 

6.4 RAZND doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet.

 

6.5 RAZND garandeert dat zij de volledige auteursrechten bezit op de gebruikte werken en vrijwaart de Klant van aansprakelijkheid naar derden toe over deze werken. Dit geldt niet voor door de Klant zelfstandig aangeleverde (bron)materialen.

 

6.6 Indien en voor zover de Klant aan al diens contractuele verplichtingen voldoet, verleent RAZND aan de Klant een exclusieve licentie om de goedgekeurde resultaten van de Opdracht te gebruiken in overeenstemming met de afspraken tussen Partijen over doel van gebruik, periode, gebied en media zoals vermeld in de Offerte. Indien Partijen ter zake niets nader zijn overeengekomen dan is de licentie beperkt tot het eerste gebruik van het werk dat door Partijen is voorzien.

 

6.7 Na betaling van het bedrag dat staat voor de opdracht ontvangt de Klant de gebruikersrechten om de desbetreffende werken te gebruiken. Zolang de factuur niet is voldaan zijn deze rechten nog niet overgedragen en zal er overleg plaatsvinden tussen RAZND en Klant.

 

6.8 De bronmaterialen van deze werken blijven bij RAZND tenzij anders overeengekomen. Als de auteursrechten op werken naar de Klant overgaan, worden bronbestanden en/of broncode na overgang (en betaling van de relevante facturen) aan de Klant aangeleverd in een elektronisch formaat. Voor overdracht intellectueel eigendom wordt een redelijke afkoopsom gerekend.

 

7 Diensten

 

7.1 RAZND is gerechtigd Diensten buiten werking te stellen voor onderhoud. Onderhoud wordt zoveel mogelijk gepland op momenten dat de dienst of website relatief weinig wordt gebruikt. RAZND informeert de Klant vooraf over het voorgenomen onderhoud. Van niet gepland noodonderhoud of storingen zal RAZND de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

 

7.2 RAZND levert een redelijk niveau van ondersteuning bij gebruik van het CMS (content-beheersysteem) en andere door haar geleverde Diensten, inclusief het op verzoek van de Klant veranderen van instellingen. Werkzaamheden die RAZND verricht die buiten de kaders van de Overeenkomst vallen worden gefactureerd tegen het gebruikelijke uurtarief van RAZND. RAZND meldt dit vooraf. Geen melding is nodig bij werk dat noodzakelijk is voor herstel van door de Klant veroorzaakte fouten.

 

7.3 RAZND zal zich inspannen om de door haar gebruikte systemen en software up-to-date te houden, maar is hierbij tevens afhankelijk van haar leveranciers. RAZND is niet verplicht alle updates van leveranciers meteen te installeren, doch zal de beveiliging van haar software up-to-date houden.

 

8 Prijzen en betaling

 

8.1 Alle door RAZND gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten.

 

8.2 RAZND is gerechtigd om aan de Klant redelijke prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat de Offerte is uitgebracht.

 

8.3 Bedragen voor het ontwikkelen van werken zijn verschuldigd conform de offerte, waarbij als uitgangspunt geldt dat, indien afgesproken, vooraf een aanbetaling van 40% is verschuldigd en na aanvaarding het restbedrag op basis van daadwerkelijk gemaakte uren of het overeengekomen vaste bedrag.

 

8.4 RAZND heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen eens per kalenderjaar te wijzigen met minimaal de inflatiecorrectie. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 20%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen RAZND enerzijds en de Klant anderzijds, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de verhoging van het uurtarief en/of de kostenvergoeding.

 

8.5 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur. Indien de Klant de vordering niet tijdig voldoet zal RAZND, na een aanmaning, haar vordering ter incasso uit handen geven. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over de hoofdsom de wettelijke handelsrente verschuldigd. Alle kosten, waaronder – maar niet beperkt tot – de juridische kosten en de (buiten)gerechtelijke kosten, die RAZND maakt met betrekking tot het incasseren van verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde, zulks met een minimum van € 250,- (exclusief BTW).

 

8.6 Indien de Klant meent dat een factuur niet klopt, moet de Klant dit binnen de betalingstermijn melden. De betaling van de factuur wordt dan opgeschort voor het betwiste deel, doch laat het onbetwiste deel onverlet. Blijkt na onderzoek van RAZND dat de factuur wél klopt, dan moet de Klant binnen 7 dagen het betwiste deel betalen.

 

9 Geheimhouding

 

9.1 Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.

 

9.2 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 

9.3 RAZND zal geen kennis nemen van informatie/gegevens die de Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van RAZND, tenzij de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven, de kennisneming noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst (zoals het herstel van fouten of problemen bij een dienst) of RAZND daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of bevoegd gegeven bevel door de autoriteiten. RAZND zal zich inspannen de kennisname van de informatie/gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

9.4 De verplichtingen uit dit artikel blijven na beëindiging van de Overeenkomst bestaan voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

10 Aansprakelijkheid

 

10.1 RAZND is beperkt aansprakelijk en wel uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de waarde van de prestatie waarbij zij tekort schoot.

 

10.2 Iedere aansprakelijkheid van RAZND voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer moet worden begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, schade wegens verlies van Bescheiden/gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

 

10.3 Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van RAZND komen te vervallen na het verstrijken van een periode van 12 maanden na beëindiging van de Werkzaamheden respectievelijk voltooiing van de Opdracht. RAZND is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

10.4 De aansprakelijkheid van RAZND is beperkt tot de som van de door de Klant betaalde facturen in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade zich voordeed. Deze beperking geldt niet bij opzet en grove nalatigheid van RAZND.

 

10.5 Voordat de Klant RAZND aansprakelijk kan stellen, moet de Klant RAZND schriftelijk op de hoogte stellen van de schade en haar een laatste kans geven de schade te herstellen of de oorzaak weg te nemen. Indien de schade daarna blijft bestaan kan de Klant tot aansprakelijkheidsstelling overgaan.

 

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij RAZND meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen RAZND vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

10.7 Klant is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. RAZND heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de Werkzaamheden.

 

10.8 Het gebruik door de Klant van de Diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant. RAZND accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat de Klant van de Diensten maakt. De Klant vrijwaart RAZND voor enige aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten door de Klant.

 

11 Overmacht

 

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen indien sprake is van overmacht.

 

11.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, pandemieën, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

 

11.3 Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaan making of compensatie ter zake deze ontbinding.

 

11.4 Indien RAZND ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

12 Duur, opzegging en ontbinding

 

12.1 De Overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de (onbepaalde) periode nodig voor het ontwikkelen van de in artikel 3 van deze algemene voorwaarden bedoelde Opdracht. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk met instemming van beide partijen.

 

12.2 Na aanvaarding van de werken wordt de Overeenkomst (tenzij anders afgesproken) omgezet in een Overeenkomst voor één jaar. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een jaar tenzij de Klant of RAZND, met inachtneming van de opzegtermijn van drie maanden, tijdig opzegt. Voor consumenten geldt, Overeenkomst de Wet van Dam, dat na ommekomst van een jaar de Overeenkomst telkens met een maand wordt verlengd.

 

12.3 Opzegging mag de Klant schriftelijk of per e-mail doorgeven aan RAZND. De opzegging heeft pas werking indien deze door RAZND is bevestigd.

 

12.4 Indien de Klant zijn contractuele verplichtingen tegenover RAZND niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan is de Klant vanaf het moment van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. RAZND heeft alsdan onder meer het recht de tussen Partijen gesloten Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, door ontbinding of opzegging. In dat geval is de Klant verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door RAZND gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium, onverminderd het recht van RAZND op schadevergoeding. De door de Klant te vergoeden schade omvat mede het positief contractbelang.

 

12.5 RAZND is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Klant volledig zijn voldaan. Dit is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Klant die (nog) geen bewerking door RAZND hebben ondergaan.

 

12.6 In geval van beëindiging, door ontbinding of door opzegging, van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van RAZND vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen RAZND reeds heeft geleverd en/of heeft verricht of van hetgeen Klant reeds heeft betaald, tenzij de Klant bewijst dat RAZND ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. De op het moment van ontbinding verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die de Klant heeft op de Opdrachtnemer.

 

12.7 Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij.

 

13 Zorgplicht RAZND

 

13.1 RAZND zal de Werkzaamheden zorgvuldig uitvoeren en daarbij de belangen van de Klant in acht nemen.

 

13.2 In voorkomende gevallen spant RAZND zich in om de Klant in kennis te stellen van mogelijke juridische risico’s van het (beoogde) gebruik van de resultaten van een Opdracht (bijvoorbeeld in geval van strijdigheid met geldende wettelijke en zelfreguleringsvoorschriften of schending van intellectuele-eigendomsrechten van derden). De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Werkzaamheden. RAZND is daarvoor en elke andere vorm van gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade niet aansprakelijk.

 

13.3 Partijen zijn over en weer geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter beschikking gestelde Bescheiden, gegevens, informatie, de Werkzaamheden en het werk (waaronder van RAZND afkomstige ideeën, adviezen, concepten en andere voorstellen) voor zover deze naar hun aard vertrouwelijk zijn, één en ander voor zover niet anders is bepaald in deze voorwaarden en/of niet anders door Partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

14 Verplichtingen Klant

 

14.1 De Klant draagt er zorg voor dat alle Bescheiden, waarvan RAZND aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door RAZND in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van de Klant, tijdig aan RAZND worden verstrekt en zal alle door RAZND verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van RAZND alsmede de daarna gesloten Overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant is verstrekt.

 

14.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RAZND worden verstrekt, heeft RAZND het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

 

14.3 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door RAZND gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is de Klant verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van RAZND.

 

14.4 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door RAZND gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het de Klant zonder toestemming van RAZND verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

 

15 Privacy / AVG

 

15.1 RAZND verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Persoonsgegevens van de Klant ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. RAZND doet er alles aan om op zorgvuldige wijze om te gaan met privacygevoelige informatie van Klant en hanteert in dat kader een (intern) privacy beleid.

 

15.2 Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van RAZND van toepassing. De privacyverklaring is te vinden op de website van RAZND: www.raznd.com. Deze privacyverklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

 

15.3 Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden verklaart de Klant bekend te zijn met de inhoud van de privacyverklaring van RAZND en op de hoogte te zijn van de rechten die de Klant uit dien hoofde heeft (o.a. recht op inzage, verbetering, verwijdering, overdraagbaarheid). De Klant verklaart in voldoende mate door RAZND op deze rechten te zijn gewezen.

 

15.4 Indien in het kader van het verrichten van de Werkzaamheden door RAZND Persoonsgegevens van klanten/betrokkenen van de Klant moeten worden verwerkt, moet RAZND als “verwerker” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Klant als “verantwoordelijke” worden aangemerkt.

 

15.5 RAZND zal zich als verwerker houden aan alle op haar van toepassing zijnde wettelijke privacy rechtelijke verplichtingen. In dat kader heeft RAZND een verwerkersverklaring opgesteld. Deze verwerkersverklaring is terug te vinden op de website van RAZND en wordt als bijlage bij een Offerte gevoegd.

 

15.6 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat de Klant tevens akkoord met de verwerkersverklaring van RAZND.

 

16 Overdracht rechten en plichten

 

16.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit Overeenkomsten en Opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

 

16.2 In de situatie dat de (relevante activiteiten) van de onderneming van de Klant om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook worden samengebracht met, dan wel worden voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder het voorgaande lid bedoelde verplichtingen van de Klant een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

 

17 Wijzigingen in Overeenkomst

 

17.1 Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts worden gewijzigd met wederzijdse toestemming.

 

17.2 RAZND is gerechtigd deze algemene voorwaarden een keer per kalenderjaar aan te passen en/of uit te breiden. Zij dient de Klant hierover minstens twee (2) maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen te informeren. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak nimmer opzij zetten.

 

17.3 Indien de Klant binnen de periode als genoemd in het tweede lid bezwaar maakt, zal RAZND overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen al dan niet wenst in te trekken. Indien RAZND niet aan de bezwaren tegemoet wenst te komen verkrijgt de Klant het recht de Overeenkomst op te zeggen per datum dat de nieuwe voorwaarden effect zullen krijgen. Dit recht bestaat tot en met zeven (7) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden.

 

17.4 RAZND mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan de Klant geen bezwaar maken.

 

18 Slotbepalingen

 

18.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse kantonrechter voor het arrondissement waarin RAZND gevestigd is.

 

18.2 Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

18.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn op 18 maart 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.

 

Verwerkersverklaring

 

Dekking van de verklaring

 

Deze verklaring betreft het gebruik, het verwerken (processen) en de opslag van aan RAZND verstrekte persoonsgegevens van de Opdrachtgever door RAZND. De verklaring gaat direct met het accorderen van de Algemene Voorwaarden in en is geldig tot en met schriftelijke opzegging door een van de partijen.

 

Instructies verwerking

 

RAZND gebruikt en slaat de persoonsgegevens alleen op voor de specifieke doeleinden van de Opdrachtgever. Deze doeleinden, het gebruik, worden door de Opdrachtgever eenmalig in een schriftelijke instructie aan RAZND aangegeven. Gebruik daarbuiten of voor een ander of een eigen doel van RAZND is niet toegestaan, ook niet het doorgeven van persoonsgegevens aan anderen.

 

Geheimhoudingsplicht

 

Alle personeel van RAZND die kennis neemt van de persoonsgegevens is volledige geheimhouding verplicht. Alleen personeel dat de persoonsgegevens moet verwerken, mag van de persoonsgegevens kennis nemen.

 

Beveiliging en datalek

 

RAZND zorgt voor een goede beveiliging van de aan hem verstrekte persoonsgegevens, zowel technisch als in gebruik. Is er een constatering van een datalek, dan zal RAZND binnen 36 uur hiervan melding maken bij de Opdrachtgever.

 

Onderaannemers

 

De Opdrachtgever geeft hiermee toestemming aan RAZND om de persoonsgegevens ten behoeve van bovengenoemde verwerking (zie Instructies verwerking) uit te besteden of over te dragen aan onderaannemers. Aan de onderaannemers, die door de Opdrachtgever voor verwerking zijn toegestaan, worden dezelfde eisen gesteld als aan RAZND, die daarvoor volledig verantwoordelijk is.

 

Privacyrechten

 

Als een persoon een beroep doet op de Opdrachtgever op basis van zijn rechten, zal RAZND daar volledig aan mee werken.

 

Andere verplichtingen

 

Als er, in het kader van de AVG, door autoriteiten of anderen informatie of assistentie aan de Opdrachtgever wordt gevraagd, zal RAZND daaraan volledig meewerken.

 

Persoonsgegevens verwijderen

 

Na afloop van de samenwerking verwijdert RAZND de persoonsgegevens van de Opdrachtgever of bezorgt die terug, al naar gelang de afspraak. RAZND verwijdert ook evt. kopieën.

 

Controles

 

RAZND werkt volledig mee aan controles van de Opdrachtgever of van instanties die door de Opdrachtgever zijn aangewezen. RAZND stelt alle informatie beschikbaar die nodig is om te kunnen controleren dat de Opdrachtgever aan de verplichtingen van de AVG voldoet of om aan te tonen dat RAZND zich als verwerker houdt aan deze verklaring.